Izvještaj s presude u kaznenom procesu za anarhiste u Rijeci (20.10.2016.)

vucko-copyKrivi su po svim točkama optužnice (narušavanje javnog reda i mira, teške fizičke ozljede policajcu i prisila prema službenim osobama), s 8 mjeseci zatvora (prijedlog tužiteljstva) na 10 mjeseci zatvora (presuda sutkinje), ako prekrši uvjetnu od dvije godine za Eugena i 6 mjeseci zatvora ako Zorana prekrši uvjetnu od 1 godine.

Obavještavati ćemo ćemo vas o presudama ovisno o stupnju presude (sljedeći je županijski sud…). Uložit će se žalbe, jer ako su prihvatili presudu mogu zaboraviti ikada raditi u svim poduzećima koji traže čisti dosje (u smislu kaznenih djela protiv života i tijela, te “organa reda” – u svim školama, uzimajući u obzir da su oboje profesori).

Javnost je morala stajati u hodniku pošto nije bilo dovoljno mjesta u sudnici, a pravosudni policajci su po prvi puta uznemireno cirkulirali među pridošlom javnosti.

Borba se nastavlja do zadnjeg daha!


Donosimo vam pregled podrške iz cijelog svijeta u PDF-u!

ide


Report from the verdict in the criminal proceeding against anarchists in Rijeka, Croatia

Guilty by all points of the accusation: disturbing the public peace and quiet, serious physical injury of a policeman, and using force against the police – with 10 months imprisonment for Eugen, if he is to breach his 2 year parole, and 6 months imprisonment for Zorana, if she is to breach her 1 year parole term.

We will inform the public on the verdicts, depending on the court level. Appeals will be made by the defence; next is the regional court. If comrades were to accept these conditional penalties, they could have forgotten to ever work in places which ask for a clean file, especially in schools, since both are teachers by profession.

The numerous public showed great support, but most had to wait outside the courtroom, since there weren´t enough seats inside, and the court officers were nervously circulating among the supporters for the first time.

The struggle continues to the last breath!


I compagni Eugen e Zorana sono stati dichiarati colpevoli su tutti i punti dell’accusa: disturbo dell’ordine e della quiete pubblica, lesioni ai danni di un poliziotto e intimidazione verso un pubblico ufficiale. Il tribunale ha comminato una pena di 10 mesi di reclusione per Eugen se dovesse violare il periodo di prova di 2 anni e per Zorana 6 mesi di reclusione in caso di altri provvedimenti prima di un anno.

Vi informeremo circa le decisioni nel prossimo grado di giudizio. La difesa ora farà ricorso al tribunale regionale. Se i compagni dovessero essere costretti ad accettare la pena condizionale loro comminata possono dimenticare per sempre di lavorare in luoghi che richiedono una fedina penale pulita, come nelle scuole dove entrambi sono impiegati in qualità di insegnanti.

Il numeroso pubblico al processo ha mostrato grande sostegno. La maggior parte ha tuttavia dovuto aspettare fuori dall’aula dell’udienza per la mancanza di posti a sedere, dove gli ufficiali giudiziari circolavano nervosamente tra i sostenitori per la prima volta.

La lotta continua fino all’ultimo respiro!


[Dois camaradas da MASA-Rijeka (FAO-IFA-Internacional de Federações Anarquistas) foram condenados com acusações criminais de resistir à prisão e desordem pública, que aconteceram após os protestos contra planos de privatizações na Croácia em 2013, quando os acusados foram atacados por policiais à paisana]

Culpados em todos os pontos da acusação: perturbar o sossego e a paz pública, séria lesão física a um policial e uso de força contra a polícia – com cárcere de 10 meses para Eugen, se violar a condicional de 2 anos, e 6 meses de cárcere para Zorana, se ela violar sua condicional de 1 ano.

Informaremos o público sobre os vereditos, dependendo da instância do tribunal. Recursos serão feitos pela defesa; a próxima instância é o tribunal regional. Se os camaradas aceitarem essas penalidades condicionais, eles podem esquecer a ideia de trabalhar em lugares que pedem uma ficha limpa, especialmente em escolas, já que ambos são professores.

O numeroso público presente demonstrou apoio, mas a maioria teve que esperar fora do tribunal, pois não haviam assentos suficientes do lado de dentro e os oficiais de justiça estavam circulando nervosamente entre os apoiadores pela primeira vez.

A luta continua até o último fôlego!


Izvještaj s 8. i 9. ročišta i najava presude

stop represiji!Izvještaj s 8. (15.7.) i najava za 9. ročište (12.10.) u kaznenom postupku za anarhiste u Rijeci

Unatoč najavljenoj i očekivanoj presudi za 8. ročište održano 15.7., sutkinja je odlučila produžiti suđenje i najaviti ponovno ispitivanje dvoje svjedoka; policijskog službenika (koji je zadobio prema optužnici teške fizičke ozljede i nad kojim je izvedena prisila od strane Eugena) i sudsko-medicinsku vještakinju koja je utvrdila teške fizičke ozljede kod navedenog policijskog službenika. Podsjetimo se, sudsko-medicinski vještak je na 6. ročištu (18.5.) izjavio kako je dinamika ozljede kod policijskog službenika mogla biti i drugačija nego što to opisuje optužnica i stavlja na teret 8 mjeseci zatvora za Eugena, te kako se je policajac mogao i sam ozlijediti.

I ovoga puta bili smo počašćeni dolaskom javnosti iz Varaždina i Rijeke, unatoč vrlo kratkom ročištu koje je u biti poslužilo samo kako bi nas se obavijestilo o datumu i prirodi sljedećeg, koje je zakazano za 12.10. u 9h. Produživanje suđenja nam dodatno stvara troškove, stoga obaviještavamo kako počinjemo s organiziranjem benefit događaja u regiji kako bi pokrili troškove suđenja i apeliramo na one koji mogu udomaćiti slične događaje da nas kontaktiraju.


Izvještaj s 9. ročišta (12.10.) i najava presude (20.10.) u kaznenom postupku za anarhiste u Rijeci

Na 9. ročištu policajac koji je “zadobio teške fizičke ozljede i nad kojim je izvršena prisila” od strane Eugena ponovio je svoj iskaz, isto je učinila i sudsko-medicinska vještakinja koja je ovaj put svjedočila više u korist policajca.

Presuda je zakazana za 20.10 u 15h.

Ne očekujemo ništa od države, oslanjamo se isključivo na vlastite snage. Vaša represija je pokazatelj našeg kvalitetnog anti-sistemskog rada.


Report from the 8th, and the announcement for the 9th hearing – in the criminal proceeding against anarchists in Rijeka (Croatia)

Although the verdict has been announced for the last hearing (held on 15th of July 2016), the judge has decided to prolong the trial and announce a second hearing for two witnesses: the policeman who has, according to the prosecution, been injured by Eugen, and the official medicinal court expert who has determined the seriousness and dynamics of the injury. Let us be reminded – the medicinal expert already claimed (on the hearing held on 18th of May) that the circumstances of the injury might have been different then those dicribed in the accusations by the prosecution, and that the policeman may have been responsible for his own injury.

This time we were honoured by numerous public observers from Varaždin and Rijeka, despite the very short hearing. We were informed of the next hearing, which will take place on 12th of October, at 9am. This prolonging of the trial is making extra costs, therefore we are informing the public that we will begin with the organization of benefit events in the region to cover our expenses, and we are using this opportunity to appeal to those who are willing to host such events to contact us.


Report from the 9th hearing, and the announcement of the verdict – in the criminal proceeding against anarchists in Rijeka (Croatia)

On this hearing, the policeman who „has been injured and on whom force has been done by Eugen“, has restated his claims, as did the medicinal expert – who had changed her claims a bit, this time more in the favour of the policeman.

The verdict has been set for 20th of October 2106, at 3pm.

We do not expect anything from the state, we rely solely on our own strength. Your repression is a recognition of the quality of our anti-system work.


pprrblog

Izvještaj sa 7. ročišta (8.7.) i najave 8. ročišta (15.7.) u kaznenom postupku za anarhiste u Rijeci

stop represiji!Dočekali smo dan kada smo iznijeli svoje obrane, nakon što su se na prijašnjim ročištima izredali svjedoci državne tužiteljice i svjedoci obrane. Obrana je proširila kontekst optužnice i cijelog slučaja, tvrdeći kako je ovo direktan napad na društveni angažman Zorane i Eugena, pokušaj zastrašivanja i oduzimanja temeljnih prava i sloboda poput; prava na okupljanje i udruživanje, prava na protest i prava na iznošenje svog mišljenja. Jasno je ukazano da ne postoji niti jedan dokaz koji podupire optužnicu, a da su ozljede psihičke i fizičke, te sama prisila izvršeni upravo nad okrivljenicima, a ne nad policijskim službenicima. Podsjetimo se kako se anarhisti terete za kazneno djelo protiv života i tijela, točnije – za nanošenje teških fizičkih ozljeda i prisilu nad policajcima.

I ovoga puta bila je prisutna uporna javnost, kojoj se zahvaljujemo na podršci. Presuda je zakazana za 15.7. u 8h ujutro, nakon koje čekamo 15 dana da vidimo ide li cijeli slučaj na sljedeću razinu suđenja, odnosno na županijski sud. U slučaju oslobađajuće presude sasvim je izvjesno kako će država podnijeti žalbu i pokrenuti postupak na sljedećoj razini, a u slučaju potvrde optužnice obrana će podnijeti žalbu i pokušati dobiti oslobađajuću presudu na drugoj razini.

Pokušali ste nam začepiti usta i spriječiti nas da se slobodno krećemo gradom. Podmetali ste nam lažne svjedoke i „dokaze“, uznemiravali susjede, obitelji i prijatelje – samo kako bi na kraju shvatili da mi nismo od onih koji odustaju i poginju glavu.

Borba se nastavlja!


Report from the 7th hearing, and the call for participating in pronouncement of the verdict (will be held on June 15th 2016, in Municipal court of Rijeka, at 8:00 o´clock) – in the criminal proceeding against anarchists in Rijeka (Croatia)

We have at last seen the day when we have stated our defense, after previous hearings, where we heard from witnesses from both the state prosecutor and the defense. The defense has widened the context of the case, stating that this trial is a direct attack on Zorana and Eugen´s social engagement, as well as an attempt of intimidation, and taking away basic rights and freedoms such as: the right to assemble and join, the right to protest and the right to state one´s opinion. It has been clearly stated that there is not one piece of evidence to support the accusations, and that psychical and psychological injuries and force itself has been done by the police on the accused, and not vice-versa. Let us be reminded that the anarchists have been accused for the act against life and body of the policemen.

Again, the persistent public has been present, and to all of them we give our thanks for their support. The verdict is due June 15th at 8:00 o´clock, after which there is a time-limit of 15 days for appeal. That is when we will know if the case is transferring to a higher court. In the case of a liberating verdict, it is expected that the state will appeal to such conditions and in the case of a sentence – the defense will keep on doing a great job at a higher court level.

They have tried to shut our mouths and stop us from walking free. They have tried to incorporate false witnesses and “evidence”, harassed our neighbors, friends and family – only to realize in the end that we are not one of those who give up.

The struggle continues!

pprrblog

Izvještaj s 6. (18.5.) i najava za 7. (8.7.) ročište u kaznenom postupku

stop represiji!

Šesto ročište otvoreno je i ujedno zatvoreno ispitivanjem sudsko-medicinskog vještaka, odnosno vještakinje. Ključna pitanja bila su je li teška fizička ozljeda kod policajca mogla nastati i drugačijim dinamizmom od toga da je Eugen uhvatio policajca za prst i slomio ga, poput toga da je prst slomljen kada je policajac hvatao Eugena s leđa. Također, pošto si je policajac sam „namještao“ prst nakon incidenta, vještakinja je kao i na prošlo pitanje potvrdno odgovorila kako ga je tim činom upravo mogao dodatno ozlijediti. Stoga, izgleda da ne postoji dokaz da je upravo Eugen nanio tešku fizičku ozljedu policajcu, a na inzistiranje tužiteljice da se uvede novi sudsko-medicinski vještak koji bi drugačije tumačio medicinske nalaze sutkinja je odgovorila negativno.

Ovog puta za potporu javnosti možemo se zahvaliti gostima iz Istre i Međimurja, ali i domaćoj publici iz Rijeke. Sedmo ročište za koje je zakazana obrana okrivljenim anarhistima održat će se 8.7. u 9h ujutro. Obnovit ćemo i proširiti anarhističke aktivnosti unatoč pravosudno-birokratskim labirintima!

Ništa nije gotovo i sve se nastavlja…


Report from the 6th, and the announcement for the 7th hearing– in the criminal proceeding against anarchists in Rijeka (Croatia)

This hearing was both opened and closed by the questioning of the official court medical expert. Key questions were asked about the circumstances of the policeman´s injury – whether this „serious physical injury“ could have been made in any way other then Eugen grabbing him by the finger and breaking it (as the prosecution claims); could it be that the finger got broken while the policeman was grabbing Eugen by the jacket in his assault? Also, could the policeman have broken his own finger while adjusting it by himself after the incident? The medical expert said „Yes“. Therefore, it looks as there is no evidence that Eugen caused the injury. On the prosecutors’ demand that there be a new medicinal court expert called to state his/her opinion, the judge answered in negation.

This time we are thankful to comrades and friends from Istria and Međimurje for the support in the courtroom, and to loyal local crew from Rijeka. The seventh hearing will be held on 7th of August 2016, at 9am, where the accused anarchists will state their defence. We will renew and expand our anarchist activities despite their judicio-birocratic labyrinths!

Nothing is over and the struggle continues…


Općinski sud u Rijeci

Ulica “Žrtava fašizma 7”

Sutkinja Brankica Grgurić

Predmet K-632/13


Povezani članci

Masnice s potpisom lokalne vlasti (Direktna akcija, ASI) (7.3.2013.) (Beograd, Srbija)

Podrška Zadruge Praksa (Pula, Hrvatska)

Intervju s Alternativom Obstaja (FAO – IFA) (Kopar, Slovenija)

Prvo ročište kaznenog postupka (20.5.2015.) (Rijeka, Hrvatska)

Drugo ročište kaznenog postupka (31.8.2015.) (Rijeka, Hrvatska)

Izjava sindikata Akademska solidarnost (31.10.2015.) (Rijeka, Hrvatska)

Izvještaj s 2. i najava 3. ročišta (02.11.2015.) (cro, eng) (Rijeka, Hrvatska)

Debata o kriminalizaciji protesta u “Anarhističkoj kafani” (6.11.2015.) (Kopar, Slovenija)

Intervju za anarhistički časopis BURA (15.11.2015.) (Niš, Srbija)

Izvještaj s 3. i najava 4. ročište (25.01.2016.) (cro, eng) (Rijeka, Hrvatska)

Izvještaj s 4. i najava 5. ročište (22.3.2016.) (cro, eng) (Rijeka, Hrvatska)

Izvještaj s 5. i najava za 6. ročište (18.5. u 9h)

PPRR

Ahoj Češka!

AF

Sažetak razgovora s drugovima iz Anarhističke Federacije, Češka

Pošto nam je ta zemlja bliska, ne samo u geografskom smislu, već i kulturom i lingvističkom, odlučili smo joj posvetiti pažnju i prikupiti više vijesti o tamošnjim gibanjima. Pri tome, naravno, ne mislimo na mainstream informacije, već informacije iz bliskih nam izvora, aktivno posvećenih pozitivnoj i progresivnoj društvenoj promjeni. U Ljubljani smo porazgovarali s troje čeških anarhista iz Brnoa, drugog najvećeg grada u toj zemlji. Približili su nam svoje aktivnosti i uspjehe, društveno-političku zbilju koja ih okružuje, i prepreke s kojima se suočavaju na našem zajedničkom putu.

Recite nam najprije nešto o vašoj organizaciji, njenim ciljevima i djelatnostima.

Anarhistička Federacija postoji 20 godina, od 1995. Prošle godine obilježili smo tu obljetnicu, a ime je promijenjeno od prvobitnog naziva „Čehoslovačka Anarhistička Federacija“, u Anarhistička Federacija, otarasivši se tako nacionalnog pridjeva. Sastavljena je od autonomnih grupa i pojedinaca koji su dio anarhističkog pokreta; kroz razmjenu informacija, kolektivne akcije i projekte u regiji, koordinirano se razvijamo s ciljem promoviranja anarhističkih ideja i njihove praktične primjene – kako u svakodnevnom životu, tako i iz revolucionarne perspektive. Neki od nas su aktivni ili surađuju s drugim bliskim kolektivima i inicijativama, kao što su Food not Bombs, Antifašistička Akcija, Inicijativa No racism!, ili slobodna zajednica VAP, a dio smo i Internacionalne Anarhističke Federacije.

2000-te godine imali smo u regiji širi pokret protiv ekonomske globalizacije, protiv IMF-a i Svjetske Banke, a 2003. bio je NATO sastanak u Pragu, oko čega smo se također aktivirali, zajedno s drugim grupama sa Balkana. To su bile veće masovne akcije, s općenitijim pristupom. Od 2003. do 2006., bilo je više lokalnih autonomnih akcija i aktivnosti od pojedinačnih grupa.

Dosta pažnje posvećujemo izdavaštvu. Tiskamo knjige, časopise, letke… Od 2007. počeli smo više objavljivati, a imamo i specifičan pristup. Svaki mjesec tiskamo novine u A3 formatu, gdje obrađujemo mainstream društveno-političke teme iz anarhističke perspektive, kao što su parlamentarni izbori u Grčkoj, izbjeglička kriza, kriminalizacija protesta, fašističke tendencije, ili policijsko špijuniranje. Te novine lijepimo po gradu tako da ih svatko može pročitati, i dobivamo jako dobar odaziv javnosti. Osim toga, svaka tri mjeseca objavljujemo i magazin Existance, koji se bavi više samim pokretom – vijesti o anarhističkim akcijama iz regije i svijeta, represija, autonomni prostori, teoretske diskusije i slično. Zatim, imamo i časopis koji tiskamo posebno za vrijeme demonstracija, s temama koje se tiču dinamike i metoda društvenog angažmana na ulici, ali i općenitijim temama i prijevodima iz Anarchist FAQ-a. Podupiremo i surađujemo s novinama „Kličeni“ – dječjim novinama koje su rezultat dječjih radionica.

Također, periodično organiziramo lokalne evente i diskusije, imamo permanentnu anti-izbornu kampanju, te kampanju protiv ksenofobije, koja je u Češkoj posebno vidljiva u „problemu s Romima“, pri čemu gradimo povjerenje i komunikaciju s Romima koji su na meti pokušaja marginalizacije. Uspostavili smo dobar odnos, oni sudjeluju u raznim događanjima i demonstracijama.

I u Hrvatskoj imamo sličnu situaciju, s svim manjima. Možete li nam reći nešto više o tome, i o širem socio-političkom kontekstu u zemlji?

U Češkoj su ksenofobija i nacionalizam usko povezani i vidljivi. Česi su dosta homogen narod, još od kraja Drugog svjetskog rata. Romi su jedina brojnija manjina u zemlji, nema muslimana ni Židova. Prije tri godine kad je počela situacija s izbjeglicama, prvi puta smo imali direktno izabiranje predsjednika države. Pobijedio je bivši socijal-demokrat, a sada konzervativac, populistički neandertalac i alkoholičar s izraženom anti-izbjegličkom politikom. Mediji pri tome dodaju ulje na vatru, šireći strah i fobiju naspram ičega „stranog“. U studenom 2015., u obljetnicu odvajanja Češke i Slovačke, i pada tamošnjeg komunizma, održane su velike anti-izbjegličke demonstracije u Pragu i drugim gradovima, s nekoliko tisuća nacionalista i ksenofoba. Sve u svemu, dosta jak nacionalizam, fašizam, rasizam i ksenofobija. Zato su to teme kojima se bavimo u našim aktivnostima.

S obzirom na to, ima li represije od strane policije naspram vaših aktivnosti, i kakva je općenito situacija sa represijom?

logo1

Zanimljivo, ali prve akcije represije od strane policije izvršene su nad nacistima (2009). Naravno, policija je trebala tada opravdati svoju svrhu, pozicije i novac koji su dobivali. To se zvalo operacija „Moć“, ali na kraju su svi nacisti bili pušteni, i dobili su financijsku odštetu jer su bili zadržali „bezveze“. Tim je činom država htjela jasno pokazati moć, ujedno stavljajući sve „ekstremiste“ u isti koš.

2015-te počele su velike racije u anarhističkim prostorima, često bez naloga, ili s nekim izmišljenim razlogom („sumnja da imaju bombu“ i slično). Bilo je i nekoliko manjih racija. Policija je uzela kompjutere, servere i knjige. Ukupno je 11 ljudi uhićeno, i pritvoreno na nekoliko dana, neki i po nekoliko mjeseci, a događala su se uhićenja i na protestima. Jedan takav primjer je Igor, inače ruski državljanin, student na razmjeni u Češkoj, koji je uhićen na protestu i optužen da je ranije toga dana bacio Molotovljev koktel na kuću češkog Ministra obrane, kao čin protiv Češke motiviran ruskim imperijalističkim tendencijama, iako je kao student održavao predavanja o represiji u Rusiji pod Putinovim vodstvom. Iako je dokazao da je u vrijeme tog napada bio u svojoj studentskoj spavaonici, proveo je u zatvoru 3 mjeseca.

Za sve slučajeve istraga još traje, jedan drug (Martin) je još uvijek u zatvoru, a trojica (uključujući i Igora – jer mu sud greškom vlastite birokracije nije na vrijeme produljio pritvor) na slobodi čekaju suđenje. Dvojica su optuženi za „planiranje terorističkog napada“ (uključujući Martina), i prijeti im doživotna kazna zatvora, a treći je optužen za „neprijavljivanje istoga policiji“. Radi se, naravno, o drugovima koji svoju borbu realiziraju nenasilnim putevima. Njihov pacifizam i otvorenost dobrih namjera ujedno su i olakšale infiltraciju policijskih agenata, a koji su zapravo planirali spomenuti napad, kako bi za njega mogli otpužiti drugove, i pasivizirati pokret.

Cijela ta operacija policijskih provala u anarhističke prostore i infiltracije u pokret zove se „Fenix“, pokrenuta je u vrijeme kad je pokret počeo jačati u broju, snazi i solidarnosti, a konkretne racije su počele u trenutku kad su drugovi odbili realizirati ideju napada prezentiranog od strane njihovih „drugova“ – infiltriranih policijskih agenata koji su poticali na nasilje. Federacija je stoga pokrenula solidarnu Anti-Fenix kampanju, koja uključuje slanje hrane i knjiga pritvorenim drugovima , demonstracije solidarnosti ispred zatvora, sakupljanje novca za odvjetnike, i širenje informacija o situaciji. Martin je jedan od drugova optuženih za „planiranje“ tog napada, a koji je još uvijek u zatvoru, i čeka suđenje. Solidarnost možete pružiti širenjem informacija, slanjem pisma podrške zatvorenom drugu, ili novca za odvjetnike.

Cijelu kampanju možete popratiti na https://antifenix.noblogs.org/

logo2


Razgovor i sažetak: Mreža anarhista Rijeka

Više informacija o AF Češka na http://www.afed.cz/